Tarieven vanaf 1 september 2022 (juli en augustus geen contributie en geen les)

2 proeflessen

gratis

Inschrijfgeld

€ 15,00

eenmalig

1 training per week

€ 39,00

per maand **

2 trainingen per week

€ 50,50

per maand **

3 trainingen per week

€ 62,-

per maand **

Ouder&kind lessen
1x per week

€ 43,00

per maand **

U-pas

€ 10,50

per maand ** / ***

Studententarief

€ 27,00

per maand **

**

De contributie bij Erik Verlaan Sport wordt vijf keer per jaar geïncasseerd. Begin januari, maart, mei, september en november wordt er twee keer het maandbedrag geïnd. Bij de eerste incasso worden ook de losse lessen die zijn afgenomen voorafgaand aan de incasso en het eenmalige inschrijfgeld € 15,00 in rekening gebracht. De eerste incasso kan hierdoor hoger uitvallen dan twee maanden contributie.

***

Voor leden met een U-pas of Nieuwegein stadspas geldt dat wij een zo groot mogelijk deel van de contributie zullen declareren bij de betreffende instantie. Het overige deel van de contributie moet u gewoon betalen. De ervaring leert dat dat in de meeste gevallen iets meer dan tien euro per maand is.
Het eenmalige inschrijfgeld wordt niet berekend en ook kunt u afzien van de automatische inschrijving bij de Judobond.

5bf2873487055470676b0946faf2b598--judo-pixel

In principe melden wij al onze judoleden aan bij Judo Bond Nederland.  Wilt u daar vanaf zien dan kunt u aangeven op het inschrijfformulier.
De contributie voor de JBN wordt jaarlijks door de JBN geïncasseerd middels een acceptgiro. Info over voordelen en contributie via www.jbn.nl

Algemene voorwaarden Erik Verlaan Sport

– Indien door omstandigheden de les niet gegeven en of gevolgd kan worden, kunnen lessen op een andere locatie en tijdstip worden ingehaald. Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen. Tijdens de vakanties is er wel contributie verschuldigd behalve in de zomervakantie.

– Bij verhindering dient men door te betalen. Restitutie van contributie wordt niet verleend. Lessen kunnen altijd worden ingehaald op een andere dag of locatie.

– Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan het correspondentieadres. Men dient een maand opzegtermijn in acht te nemen, ingaande per de 1e van volgende maand. In deze maand kan men de lessen uiteraard blijven volgen.

– De leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Inschrijver verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Inschrijver is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich mee brengt en dat hij/zij eventuele vervolg schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal de inschrijver Erik Verlaan Sport en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze.