Kies je sport: JudoFreerunning
Kies je dag(en): Ma.Di.Wo.Do.Vr.Za.Zo.

Inschrijfgeld € 15,00 eenmalig
1 training per week € 36,00 per maand **
2 training per week € 44,50 per maand **
3 training per week € 53,00 per maand **
Ouder&kind 1 les per week € 40,00 per maand **
U-pas N-stadspas € 10,00 per maand */**
Studententarief € 24,00 per maand **
* Voor leden met een U-pas of Nieuwegein stadspas geldt dat wij een zo groot mogelijk deel van de contributie zullen declareren bij de betreffende instantie.
Het overige deel van de contributie moet u gewoon betalen. De ervaring leert dat dat in de meeste gevallen minder dan tien euro per maand is..
** De contributie wordt 5 keer per seizoen, vooruit, per automatische incasso afgeschreven van uw rekening in de maanden: september, november, januari, maart en mei.
Lessen die eerder dan desbetreffende datum worden afgenomen, worden à €9,00 per les bij de eerste afschrijving opgeteld.

Ziet af van lidmaatschap van Judo Bond NederlandAlleen voor sporters met een Upas, Stadspas of bijdrage uit het Jeugdsportfonds In principe melden wij
al onze judoleden aan bij
Judo Bond Nederland.
De contributie voor de JBN wordt jaarlijks door de JBN geïncasseerd middels een acceptgiro.
Info over voordelen en contributie via www.jbn.nl


Hierbij verleen ik Erik Verlaan Sport toestemming om een éénmalige- of doorlopende incasso-opdracht te innen van onderstaande rekening. (U heeft een wettelijke weigering termijn van 56 dagen om het automatisch afgeschreven bedrag terug te boeken. Neem hiervoor contact op met uw bank.)

- Indien door omstandigheden de les niet gegeven en of gevolgd kan worden, kunnen lessen op een andere locatie en tijdstip worden ingehaald. Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen. Tijdens de vakanties is er wel contributie verschuldigd behalve in de zomervakantie.

- Bij verhindering dient men door te betalen. Restitutie van contributie wordt niet verleend. Lessen kunnen altijd worden ingehaald op een andere dag of locatie.

- Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan het correspondentieadres. Men dient een maand opzegtermijn in acht te nemen, ingaande per de 1e van volgende maand. In deze maand kan men de lessen uiteraard blijven volgen.

- De leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Inschrijver verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Inschrijver is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich mee brengt en dat hij/zij eventuele vervolg schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal de inschrijver Erik Verlaan Sport en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze.

Ik verklaar mij bij deze akkoord met de inschrijving en regels zoals hierboven beschreven.
(Uiteraard sturen wij per omgaande nog even een kopie van bovenstaand reglement naar uw emailadres.)